Pedagog Szkolny

 

 

Godziny pracy pedagoga

Pani Elżbieta Kindziuk pracuje w:

    poniedziałek, godzina 9.00 - 16.00
    środa, godzina            9.00 - 10.30
    czwartek, godzina       9.00 - 16.00
    piątek, godzina           9.00 - 16.00

Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Pedagog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.
1. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
b) wspieranie mocnych stron uczniów,
c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
d) zapobieganie zaburzeniom zachowania,
e) inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
f) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
g) podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych a także zaplanowanie sposobów ich zaspakajania,
h) współdziałanie z wychowawcami, administracją szkolną w organizowaniu pomocy materialnej i opieki wychowankom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
i) współpraca z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
j) podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej wychowanków,
k) niezwłoczne informowanie dyrektora o tym, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na swoje potrzeby rozwojowe lub edukacyjne,
l) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, planowanie wsparcia związanego z ich rozwojem,
m) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
n) systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego:
- ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , w tym w szczególne uzdolnienia,
- określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi   pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- tworzenie Indywidualnych Programów Socjoterapeutycznych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
- określenie planu działań wspierających ucznia,
- analizowanie we współpracy z wychowawcami warunków rozwoju i uczenia się,
- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,
2. Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora pracy Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego.
3. Pedagog szkolny prowadzi:
a) dziennik pracy
b) dokumentację potwierdzającą ocenę efektywności udzielonych form pomocy uczniów
c) dokumentację zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych.