Psycholog Szkolny

 

 

Godziny pracy psychologa

 

Halina Mieszkowska-Kowalska 

    poniedziałek,             11.30 - 16.30

    wtorek                       10.00 - 16.00

    środa                        10.00 - 17.00

     

        Karolina Rynkiewicz

               środa                          11.00 - 18.00

              czwartek                      08.00 - 12.00  

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

 

 

Psycholog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.
1. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:
a) Prowadzenie badań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich potencjalnych możliwości,
b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka,
c) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków i ich rodziców/prawnych opiekunów
d) Systematyczna praca z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej
e) Kontakt z placówkami prowadzącymi głęboką terapię i - w miarę potrzeb - kierowanie do nich podopiecznych Ośrodka
f) Organizacja specjalistycznych zajęć dla wychowanków i kadry w Ośrodku i poza nim
g) Prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywaniu przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych a także określeniu kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również opracowaniu prognozy rozwojowej
h) Systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego:
- ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , w tym w szczególne uzdolnienia,
- określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi   pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- tworzenie Indywidualnych Programów Socjoterapeutycznych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
- określenie planu działań wspierających ucznia,
- analizowanie we współpracy z wychowawcami warunków rozwoju i uczenia się,
- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,
i) Sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku
j) Współdziałanie w sprawach wychowanków z administracją oświatową, oraz z policją i wymiarem sprawiedliwości
k) Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka a w szczególności z odpowiednimi wychowawcami w celu integracji oddziaływań wobec wychowanków
2. Psycholog szkolny prowadzi:
a) dziennik pracy
b) dokumentację uczniów objętych różnymi formami opieki
c) wykaz rozmów zawierających opis problemu i rodzaj udzielonej pomocy