Psycholog Szkolny

 

 

Godziny pracy psychologa

 

Halina Mieszkowska-Kowalska 

    poniedziałek,             11.30 - 16.30

    wtorek                       10.00 - 16.00

    środa                        10.00 - 17.00

     

        Karolina Rynkiewicz

               środa                          11.00 - 18.00

              czwartek                      08.00 - 12.00  

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

 

 

Psycholog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.
1. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:
a) Prowadzenie badań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich potencjalnych możliwości,
b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka,
c) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków i ich rodziców/prawnych opiekunów
d) Systematyczna praca z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej
e) Kontakt z placówkami prowadzącymi głęboką terapię i - w miarę potrzeb - kierowanie do nich podopiecznych Ośrodka
f) Organizacja specjalistycznych zajęć dla wychowanków i kadry w Ośrodku i poza nim
g) Prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywaniu przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych a także określeniu kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również opracowaniu prognozy rozwojowej
h) Systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego:
- ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , w tym w szczególne uzdolnienia,
- określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi   pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- tworzenie Indywidualnych Programów Socjoterapeutycznych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
- określenie planu działań wspierających ucznia,
- analizowanie we współpracy z wychowawcami warunków rozwoju i uczenia się,
- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,
i) Sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku
j) Współdziałanie w sprawach wychowanków z administracją oświatową, oraz z policją i wymiarem sprawiedliwości
k) Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka a w szczególności z odpowiednimi wychowawcami w celu integracji oddziaływań wobec wychowanków
2. Psycholog szkolny prowadzi:
a) dziennik pracy
b) dokumentację uczniów objętych różnymi formami opieki
c) wykaz rozmów zawierających opis problemu i rodzaj udzielonej pomocy

Terapia logopedyczna

 

 

Godziny pracy logopedów

Pani Lidia Durbajło pracuje w:

    poniedziałek, godzina   14.30 - 17.00
    czwartek, godzina         08.00 - 17.00

 

 

 

 

Pedagog Szkolny

 

 

Godziny pracy pedagoga

Pani Elżbieta Kindziuk pracuje w:

    poniedziałek, godzina 9.00 - 16.00
    środa, godzina            9.00 - 10.30
    czwartek, godzina       9.00 - 16.00
    piątek, godzina           9.00 - 16.00

Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Pedagog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.
1. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
b) wspieranie mocnych stron uczniów,
c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
d) zapobieganie zaburzeniom zachowania,
e) inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
f) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
g) podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych a także zaplanowanie sposobów ich zaspakajania,
h) współdziałanie z wychowawcami, administracją szkolną w organizowaniu pomocy materialnej i opieki wychowankom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
i) współpraca z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
j) podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej wychowanków,
k) niezwłoczne informowanie dyrektora o tym, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na swoje potrzeby rozwojowe lub edukacyjne,
l) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, planowanie wsparcia związanego z ich rozwojem,
m) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
n) systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego:
- ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , w tym w szczególne uzdolnienia,
- określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi   pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- tworzenie Indywidualnych Programów Socjoterapeutycznych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
- określenie planu działań wspierających ucznia,
- analizowanie we współpracy z wychowawcami warunków rozwoju i uczenia się,
- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,
2. Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora pracy Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego.
3. Pedagog szkolny prowadzi:
a) dziennik pracy
b) dokumentację potwierdzającą ocenę efektywności udzielonych form pomocy uczniów
c) dokumentację zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Terapia pedagogiczna

 

 

Agnieszka Frankiewicz                 

wtorek  godz. 8.00 -14.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Nauczyciel terapii pedagogicznej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.

A)  Do obowiązków nauczyciela terapii pedagogicznej należy:

1. Diagnostyka dzieci mających trudności w nauce.

2. Tworzenie zespołów reedukacyjnych w oparciu o: testy pedagogiczne, wyniki badań psychologicznych, rozmowy z nauczycielami, własne obserwacje.

3. Ułatwianie dziecku opanowania techniki czytania i pisania poprzez: ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe i sprawności manualne, ćwiczenie percepcji wzrokowej o orientacji przestrzennej, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, ćwiczenia techniki pisania i czytania, doskonalenie umiejętności ortograficznych.

4. Wyrównywanie braków z zakresu języka polskiego.

5. Zapobieganie powstawania zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu.

6. Rozbudzania zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.

7. Oddziaływanie wychowawcze o charakterze terapii pedagogicznej:

a) uwalnianie ucznia od napięć związanych z niepowodzeniami szkolnymi poprzez wzmocnienia pozytywne, w tym zachęty i pochwały,

b) aktywacja ucznia poprzez stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesów w zakresie czytania i pisania, nauki szkolnej.

8. Pedagogizacja rodziców w dążeniu do zmiany niekorzystnych postaw wobec własnych dzieci.

9. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami i nauczycielami.

10. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

11. Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.

12. Wykonywanie innych poleceń służbowych dyrektora Ośrodka.

13. Systematyczny udział w spotkaniach zespołu wychowawczego.